zásady ochrany osobných údajov

1. Identita a kontaktné údaje dodávateľa výrobkov a / alebo služieb a kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov
Totožnosť a kontaktné údaje Dodávateľa výrobkov a / alebo služieb (v týchto Zásadách ochrany osobných údajov tiež uvedené „Dodávateľ výrobkov a / alebo služieb“ alebo „Kontrolór“):

Punjabi Dhaba

Prievozská 3987/18, 821 09 Bratislava

Verejný telefón: +421 915 885 149

Registračné číslo spoločnosti: ICO

Daňové identifikačné číslo: DIC

Úradník pre ochranu údajov:

1.1. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „úradník pre ochranu údajov“) možno nájsť na websitetoitrencin.eu, pokiaľ bol (je potrebné) tohto úradníka pre ochranu údajov vymenovať.

2. Účely (a súvisiaci právny základ) spracovania (spracovaní)

2.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste uviedli (tiež uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov „vy“ alebo „klient“ alebo „subjekt údajov“) poskytnuté klientom (napr. Meno, priezvisko, (dodacia) adresa, telefónne číslo). (e-mailová adresa) pri objednávaní produktov a / alebo služieb prostredníctvom aplikácie Poskytovateľa (v tomto Zásadách ochrany osobných údajov ďalej len „aplikácia“ alebo „riešenie“) a Poskytovateľ ich Poskytovateľovi oznamuje Prevádzkovateľovi na akékoľvek účely za účelom podniknúť kroky na uzavretie zmluvy s klientom (na základe žiadosti klienta pri používaní aplikácie) a na vykonanie dohody uzavretej s klientom (ďalej len „dohoda“).

2.2. Vaše elektronické kontaktné údaje poskytnuté v súvislosti s predajom produktu alebo služby sa môžu použiť na priamy marketing (nevyžiadaná komunikácia) týkajúce sa podobných výrobkov alebo služieb. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou odkazu na odber, ktorý je k dispozícii pred akýmkoľvek vašim objednávacím stretnutím alebo na päte akejkoľvek marketingovej e-mailovej komunikácie, ktorú od nás dostanete.

2.4. Bez toho, aby bol dotknutý všeobecný charakter vyššie uvedeného a kvôli zrozumiteľnosti, vaše údaje (elektronického kontaktu) môžu byť použité kontrolórom a / alebo dodávateľmi produktov a / alebo služieb na zaslanie priamej marketingovej komunikácie (nevyžiadaná komunikácia pre produkty alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, v súvislosti s ktorými ste poskytli svoje údaje), pokiaľ ste na tento účel dali súhlas. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prístupom k poskytnutému odkazu.

2.5. Prevádzkovateľ ukladá a spracováva všetky vaše osobné údaje v maximálnom rozsahu a dobe stanovenej v platných záväzných právnych predpisoch.

2.6. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje aj na akékoľvek iné účely, na ktoré ste vyjadrili jednoznačný súhlas.

3. Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. B) ac), ako aj, najmä v prípade priameho marketingu, písmeno f) z nariadenia (EÚ) 2016/679 z Európskym parlamentom a Radou, od 27. apríla 2016 (ďalej len „nariadenie“ alebo („GDPR“) v týchto zásadách ochrany osobných údajov:

b) spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na účely prijatia krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy;

c) spracovanie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej prevádzkovateľ podlieha;

………………….

f) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje kontrolór alebo tretia strana … “.

Spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu sa môže v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi vykonávať na legitímny záujem, pričom sa berie do úvahy relevantný a primeraný vzťah medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, pričom dotknutá osoba je / stať sa klientom kontrolóra. Oprávnenými záujmami, ktoré kontrolór sleduje prostredníctvom priamej marketingovej komunikácie, sú predovšetkým možnosť udržiavať klienta v aktuálnom stave prostredníctvom činnosti kontrolóra.

4. Príjemcovia alebo kategória príjemcov osobných údajov

4.1. Posielanie vašich údajov rôznym príjemcom a v rôznych (tretích) krajinách, príjemcom, ktorí spracúvajú osobné údaje na účely (kompatibilné, súvisiace a korelované s) na účel splnenia zmluvy, ktorú máte s kontrolórom, konkrétne: dodávatelia, poskytovatelia tlače , poskytovateľov fakturácie pozícií, vernostných poskytovateľov atď.

4.2. Nasledujúce informácie sa bez toho, aby boli dotknuté všeobecné ustanovenia a z dôvodu prehľadnosti, zasielajú týmto kategóriám príjemcov na tieto účely:

4.2.1. Vaše údaje, a to: priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa (ak je to relevantné), spolu s údajmi o vašej objednávke, elektronickou cestou (okrem podrobností o platobnej karte, ak ste sa rozhodli online platobný proces) bude (znovu) zasielaný prostredníctvom operátorov e-mailových správ prevádzkovateľovi a späť k vám, na vašu e-mailovú adresu, s cieľom spracovať objednávku a ponúknuť vám príslušné oznámenia týkajúce sa informácií o potvrdení alebo zamietnutí objednávky alebo o zmeškaných objednávkach ao doručení vašej objednávky.

4.2.2. Ak je to možné, vaše údaje, a to: priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa (ak je to relevantné), poskytnuté spolu s podrobnosťami o vašej objednávke, elektronickou cestou (okrem údajov o platobnej karte, ak ste si vybrali online platobný proces) (bude) zasielaný prostredníctvom operátorov SMS správ dodávateľom produktov a / alebo služieb a späť vám prostredníctvom SMS, aby ste mohli spracovať objednávku a ponúknuť vám príslušné oznámenia týkajúce sa informácií o potvrdení alebo zamietnutí objednávky alebo o zmeškaných objednávkach ao doručení vašej objednávky.

4.2.3. Rovnako sa budú odosielať osobné údaje, aby ich poskytovatelia uchovávali

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie

5.1. Prípadný prenos alebo súbor prenosov osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa uskutoční iba za jednej z týchto podmienok:

a) dotknutá osoba výslovne vyjadrila súhlas s navrhovaným prenosom po tom, čo bola informovaná o možných rizikách takýchto prenosov pre dotknutú osobu z dôvodu neexistencie rozhodnutia o primeranosti a vhodných záruk;

b) prenos je potrebný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonávanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;

c) prenos je potrebný na uzavretie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi kontrolórom a inou fyzickou alebo právnickou osobou;

d) prevod je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu;

e) prevod je nevyhnutný na zistenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov;

f) prenos je potrebný na ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo iných osôb, ak dotknutá osoba nie je fyzicky alebo právne spôsobilá dať súhlas;

g) existencia rozhodnutia o primeranosti podľa nariadenia;

h) existencia vhodných záruk vrátane záväzných podnikových pravidiel podľa nariadenia;

5.2. Nasledujúce údaje sa prenesú do týchto tretích krajín takto:

5.2.1. Priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa (ak je to relevantné) bude zaslaná spoločnosti Sendgrid Inc, so sídlom v Denveri Colorado – USA, s cieľom spracovať objednávku a ponúknuť vám príslušné oznámenia týkajúce sa informácií. o potvrdení alebo zamietnutí objednávky alebo o zmeškaných objednávkach ao doručení vašej objednávky.

5.2.2. Priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa (ak je to relevantné) bude zaslaná spoločnosti Peaberry Software Inc. d / b / a IO zákazníka so sídlom v New Yorku – USA, aby mohla objednávka spracovať a aby ponúkať príslušné upozornenia týkajúce sa informácií o potvrdení alebo zamietnutí objednávky alebo o zmeškaných objednávkach ao doručení vašej objednávky.

5.2.3. Priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa (ak je to relevantné) bude zaslaná spoločnosti Twilio Inc., v San Franciscu, Kalifornia – USA, s cieľom spracovať objednávku a ponúknuť vám príslušné oznámenia týkajúce sa informácie o potvrdení alebo zamietnutí objednávky alebo o zmeškaných objednávkach ao doručení vašej objednávky.

5.2.4. Priezvisko, meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a dodaciu adresu (ak je to relevantné) IP relácie s pôvodom v objednávke sa pošle v USA, aby sa mohla uložiť a / alebo spracovať objednávku a ponúknuť vám príslušné oznámenia týkajúce sa informácií o potvrdení alebo zamietnutí objednávky alebo o zmeškaných objednávkach ao doručení vašej objednávky.

5.2.5. Ak je k dispozícii online platba a vy sa rozhodnete ju použiť, potom priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, dodacia adresa (ak je to relevantné), IP relácie pôvodu objednávky, meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti karty, číslo karty, CVV (ak je to potrebné) bude zaslané spoločnosti Spreedly Inc. so sídlom v Durhamu v Severnej Karolíne v USA, s cieľom spracovať objednávku a ponúknuť vám príslušné oznámenia týkajúce sa informácií o potvrdení alebo zamietnutí objednávky alebo o zmeškaných objednávkach ao doručenie vašej objednávky.

5.2.6. Prevádzkovateľ môže z času na čas pridať a / alebo odstrániť tretie krajiny, ako je to možné.

6. Obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať / Kritériá použité na určenie tohto obdobia.

Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu 1 roka, ale nie kratšie ako obdobie stanovené platnými právnymi predpismi.

Osobné údaje sa budú (hlavne) ukladať na účely vykonávania dohody, ako aj na daňové a / alebo právne účely a navyše, konkrétne a bez toho, aby to malo vplyv na všeobecnosť vyššie uvedeného, ​​e-mailovú adresu a telefónne číslo (podľa toho, či môže byť uložený na účely priameho marketingu.

7. Povinnosť poskytnúť osobné údaje a možné dôsledky ich neposkytnutia

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje.

Odmietnutie poskytnúť (určité) (osobné) údaje povedie (v dôsledku nesplnenia povinnosti poskytnúť príslušné údaje) k nemožnosti (v plnej miere) použitia aplikácie a / alebo určitých funkcií aplikácie a / alebo k nemožnosti objednávať a / alebo nakupovať a / alebo vyzdvihovať a / alebo dodávať výrobky a / alebo služby, podľa toho, čo je možné, je Prevádzkovateľ oprávnený objednávku nespracovať.

Bez toho, aby bol dotknutý všeobecný charakter vyššie uvedeného a kvôli prehľadnosti:

i) V prípade, že nie sú poskytnuté údaje týkajúce sa miesta, kde sa výrobky musia dodávať, výrobky sa nedajú dodať;

ii) V prípade, že e-mailová adresa nebude uvedená, nemôžeme vám poslať informácie o potvrdení alebo zamietnutí objednávky ani o zmeškaných objednávkach a / alebo iné informácie týkajúce sa vašej objednávky a komunikácie s vami;

v) V prípade, že nie je uvedené meno a priezvisko, nebudeme mať minimálne identifikačné údaje, aby sme s vami mali platnú dohodu a vaša objednávka nebude spracovaná a nebudeme vám môcť poslať informácie o potvrdení alebo odmietnutie objednávky alebo zmeškané objednávky

vi) V prípade, že nie sú uvedené adresy IP, nie je možné vykonať žiadne ďalšie vyšetrovania s cieľom určiť, čo sa stalo a či ste sa stali obeťou podvodného príkazu na usporiadanie objednávok (napr. falošné objednávky, bankové objednávky alebo predstieranie nákupu), preto objednávka nemôže byť bezpečne prijatá.

vii) V prípade, že telefónne číslo nie je uvedené, nemôže vás Controller včas kontaktovať kvôli objasneniu v súvislosti s objednávkou alebo objasneniu dodacej adresy.

8. Právo dotknutej osoby na prístup

8.1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, spracúvajú alebo nie, a v takom prípade prístup k osobným údajom a týmto informáciám:

a) účely spracovania;

b) príslušné kategórie osobných údajov;

c) príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;

d) ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo namietať proti takémuto spracovaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezbierajú od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedená v nariadení a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj význam a predpokladané dôsledky takéhoto spracovania pre dotknutú osobu ,

8.2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o vhodných zárukách týkajúcich sa prenosu.

8.3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie požadované dotknutou osobou môže kontrolór účtovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch. Ak dotknutá osoba podá žiadosť elektronicky a pokiaľ dotknutá osoba nepožiada inak, informácie sa poskytujú v bežne používanej elektronickej podobe.

8.4. Právo na získanie kópie uvedenej v odseku 8.3 nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody ostatných.

9. Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa získať bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

10. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

10.1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu a prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak nastane jeden z nasledujúcich dôvodov:

(A)

osobné údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

(B)

dotknutá osoba odníme súhlas, na ktorom je založené spracúvanie, ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby poskytnutého na spracúvanie osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov a ak pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny dôvod;

(C)

dotknutá osoba namieta proti spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie v súlade s nariadením a neexistujú žiadne naliehavé legitímne dôvody na spracovanie alebo dotknutá osoba namieta proti spracovaniu na účely priameho marketingu a tam, kde existuje nie je iným právnym dôvodom na spracovanie;

(D)

osobné údaje boli nezákonne spracované;

(E)

osobné údaje sa musia vymazať, aby sa dodržala zákonná povinnosť vyplývajúca z právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktoré sa na kontrolóra vzťahujú;

(F)

osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu v súlade s nariadením.

10.2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je podľa odseku 10.1 povinný osobné údaje vymazať, prevádzkovateľ, berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov a spracovateľov, ktoré spracúvajú osobné údaje, ktoré dotknutá osoba požiadala o vymazanie akýchkoľvek odkazov na tieto osobné údaje alebo ich kopírovanie alebo replikáciu.

10.3. Odseky 10.1 a 10.2 sa neuplatňujú, pokiaľ je potrebné spracovanie:

a) na výkon práva na slobodu prejavu a informácií;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému podlieha kontrolór, alebo na vykonávanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej kontrolórovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s nariadením;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s nariadením, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 10.1 znemožní alebo vážne zhorší dosiahnutie cieľov toto spracovanie; alebo

e) na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

11. Právo na obmedzenie spracovania

11.1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, ak platí jedna z týchto podmienok:

a) dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov;

b) spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;

c) kontrolór už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich vyžaduje na účely stanovenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala proti spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie v súlade s nariadením až do overenia, či legitímne dôvody prevádzkovateľa majú prednosť pred dôvodmi dotknutej osoby.

11.2. Ak bolo spracúvanie obmedzené podľa odseku 11.1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú iba so súhlasom dotknutej osoby alebo na účely stanovenia, výkonu alebo ochrany právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnická osoba alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

11.3. Dotknutá osoba, ktorá získala obmedzenie spracovania podľa odseku 11.1, je informovaná prevádzkovateľom pred zrušením obmedzenia spracovania.

12. Oznamovacia povinnosť týkajúca sa opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracovania

Prevádzkovateľ oznamuje akúkoľvek opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania vykonané v súlade s odsekom 9, odsek 10.1. a odsek 11 každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, s výnimkou prípadu, keď je to nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch, ak si to dotknutá osoba vyžiada.

13. Právo na prenosnosť údajov

13.1. Subjekt údajov má právo dostávať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a má právo bez prekážok prenášať tieto údaje inému prevádzkovateľovi. od kontrolóra, ktorému boli poskytnuté osobné údaje, ak:

a) spracovanie vychádza zo súhlasu alebo zo zmluvy; a

b) spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

13.2. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 13.1 má dotknutá osoba právo, aby sa osobné údaje prenášali priamo z jedného prevádzkovateľa na druhého, ak je to technicky možné.

13.3. Výkon práva uvedeného v odseku 13.1 tohto článku sa nedotýka článku 17. Toto právo sa neuplatňuje na spracovanie potrebné na vykonanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo na výkon verejnej moci zverenej kontrolór.

13.4. Právo uvedené v bode 13.1 nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody ostatných.

14. Právo namietať

14.1. Dotknutá osoba má kedykoľvek právo z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vrátane oprávnených záujmov, ktoré sleduje kontrolór alebo tretia strana, vrátane profilovanie na základe týchto ustanovení. Prevádzkovateľ už nespracúva osobné údaje, pokiaľ nepreukáže presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo na založenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

14.2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na tento účel, vrátane profilovania v rozsahu, v akom sa týkajú takého priameho marketingu.

14.3. Ak dotknutá osoba namieta proti spracovaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa na tieto účely ďalej spracovávajú. V prípade, že si dotknutá osoba zvolí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, osobitne a bez akéhokoľvek spojenia s inou činnosťou, vrátane aktivácie akéhokoľvek tlačidla prijatia týkajúceho sa spracovania osobných údajov na účely priameho marketingu, najnovšie osobné údaje ak budú poskytnuté akýmkoľvek spôsobom, budú spracované na účely priameho marketingu.

14.4. Najneskôr v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou právo uvedené v odsekoch 14.1. a 14.2. je výslovne upovedomený o dotknutej osobe a je uvedený jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

14.5. V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

14.6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely v súlade s nariadením, dotknutá osoba má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pokiaľ spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

15. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

15.1. Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú, alebo ktoré sa ho podobne významne dotýka.

15.2. Bod 15.1. sa neuplatňuje, ak rozhodnutie:

a) je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov;

b) je povolené podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha kontrolór a ktoré tiež ustanovujú vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a legitímnych záujmov dotknutej osoby; alebo

c) je založená na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

15.3. V prípadoch uvedených v odseku 15.2 písm. A) ac) prevádzkovateľ údajov zavedie vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a legitímnych záujmov dotknutej osoby, aspoň práva na ľudský zásah zo strany kontrolóra, aby vyjadril svoj názor a napadol rozhodnutie.

16. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

16.1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, má každý subjekt údajov právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, na pracovisku alebo na mieste údajného porušenia, ak údaje Subjekt sa domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, porušuje nariadenie.

16.2. Dozorný orgán, ktorému bola podaná sťažnosť, informuje sťažovateľa o priebehu a výsledku sťažnosti vrátane možnosti opravného prostriedku podľa článku 17.

17. Právo na účinný opravný prostriedok proti dozornému orgánu

17.1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo mimosúdne opravné prostriedky, každá fyzická alebo právnická osoba má právo na účinný súdny opravný prostriedok proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, ktoré sa ich týka.

17.3. Konania proti dozornému orgánu sa podávajú na súdoch členského štátu, v ktorom je dozorný orgán usadený.

17.4. Ak sa začne konanie proti rozhodnutiu dozorného orgánu, ktorému predchádzalo stanovisko alebo rozhodnutie rady v rámci mechanizmu konzistentnosti, dozorný orgán postúpi toto stanovisko alebo rozhodnutie súdu.

18. Právo na účinný opravný prostriedok proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi

18.1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dostupné správne alebo mimosúdne opravné prostriedky vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu podľa nariadenia, má každý dotknutý subjekt právo na účinný opravný prostriedok, ak sa domnieva, že jeho práva podľa nariadenie bolo porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s nariadením.

18.2. Žaloby proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi sa podávajú na súdoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prevádzkareň. Takéto konanie sa môže prípadne začať aj na súdoch členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba obvyklé bydlisko, pokiaľ kontrolór alebo sprostredkovateľ nie je orgán verejnej moci členského štátu konajúci pri výkone svojich verejných právomocí.

19. Zastúpenie dotknutých osôb

19.1. Dotknutá osoba má právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré bolo riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, má zákonné ciele, ktoré sú vo verejnom záujme a pôsobia v tejto oblasti. ochrany práv a slobôd dotknutých osôb v súvislosti s ochranou ich osobných údajov pri podávaní sťažnosti v jeho mene, pri výkone práv uvedených v článkoch 16, 17 a 18 a pri uplatňovaní práva na náhradu škody uvedené v nariadení v jeho mene, ak to umožňujú právne predpisy členského štátu.

19.2. Členské štáty môžu ustanoviť, že každý orgán, organizácia alebo združenie uvedené v odseku 19.1 tohto článku, nezávisle od mandátu dotknutej osoby, má právo podať v tomto členskom štáte sťažnosť dozornému orgánu, ktorý je príslušný podľa článku 19 ods. 16 a uplatňovať práva uvedené v článkoch 17 a 18, ak sa domnieva, že v dôsledku spracovania boli práva dotknutej osoby podľa nariadenia porušené.

20. Právo na náhradu škody a zodpovednosť

20.1. Každá osoba, ktorá utrpela materiálnu alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia nariadenia, má právo na náhradu utrpenej škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

20.2. Každý prevádzkovateľ, ktorý sa podieľa na spracovaní, je zodpovedný za škody spôsobené spracovaním, ktoré porušuje toto nariadenie. Spracovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú spracovaním iba v prípade, že nesplnil povinnosti stanovené v nariadení osobitne zamerané na spracovateľov alebo ak konal mimo zákonných pokynov prevádzkovateľa alebo je v rozpore s nimi.

20.3. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú oslobodení od zodpovednosti podľa odseku 20.2, ak preukážu, že nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za udalosť, ktorá spôsobila škodu.

20.4. Ak sa na tom istom spracovaní zúčastňuje viac ako jeden kontrolór alebo sprostredkovateľ alebo ako kontrolór, tak aj spracovateľ, podľa odsekov 20.2. a 20.3, zodpovedný za všetky škody spôsobené spracovaním, je každý prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zodpovedný za celú škodu s cieľom zabezpečiť účinnú kompenzáciu dotknutej osoby.

20.5. Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v súlade s odsekom 20.4. Zaplatil plnú náhradu za spôsobenú škodu, je tento prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ oprávnený požadovať späť od ostatných prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov zapojených do rovnakého spracovania tú časť náhrady, ktorá zodpovedá ich časť zodpovednosti za škodu v súlade s podmienkami stanovenými v bode 18.2.

20.6. Súdne konanie o výkon práva na náhradu škody sa začína na súdoch príslušných podľa právnych predpisov členského štátu uvedených v bode 18.2.

21. Zrušenie súhlasu

Ak sa spracovanie zakladá na: i) súhlase dotknutej osoby poskytnutej na spracovanie jej osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; alebo ii) súhlas dotknutej osoby poskytnutý na spracovanie určitých osobitných osobných údajov na jeden alebo viac určených účelov, okrem prípadov, keď právne predpisy Únie alebo členského štátu ustanovujú, že dotknutá osoba nemôže zrušiť zákaz spracúvania osobitných osobných údajov,
dotknutá osoba má právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením.
V záujme jasnosti nemá odvolanie súhlasu vplyv na spracúvanie osobných údajov na základe iného právneho základu.

22. Zásady ochrany osobných údajov

[Webové aplikácie radiča môžu používať súbory „cookie“.

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve a používaní webovej aplikácie stiahnu do vášho zariadenia. Súbory cookie sa potom odosielajú späť na pôvodnú adresu URL pri každej nasledujúcej návšteve alebo na inú adresu URL, ktorá daný súbor cookie rozpozná. Súbory cookie sú užitočné, pretože umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa. Ďalšie informácie o cookies nájdete na: www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu. Video o súboroch cookie nájdete na stránke www.google.co.uk/ goodtoknow / data-on-web / cookies.
Súbory cookie vykonávajú veľa rôznych úloh, napríklad umožňujú efektívne prechádzať medzi stránkami, pamätať si na svoje preferencie a vo všeobecnosti zlepšujú dojem používateľa.
Môžu tiež pomôcť zaistiť, aby reklamy, ktoré vidíte online, boli relevantnejšie pre vás a vaše záujmy.

Svoje nastavenia a preferencie (prehľadávače) týkajúce sa súborov cookie môžete kedykoľvek nastaviť a upraviť alebo ich môžete zakázať. Ich zakázanie vám môže zabrániť v používaní určitých častí / funkcií webovej aplikácie radiča.

Môžeme zhromažďovať anonymné informácie, a to aj na štatistické alebo výskumné účely.

V našej webovej aplikácii používame tieto kategórie:

Kategória 1 – Prísne nevyhnutné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby vám umožnili pohybovať sa po webovej aplikácii spoločnosti Controller a využívať jej funkcie, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, ako sú nákupné koše alebo elektronická fakturácia.

Kategória 2 – Výkonné cookies

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate webovú aplikáciu radiča – napríklad o tom, ktoré stránky navštívite najviac a či dostanú chybové hlásenia z webových stránok alebo z webovej aplikácie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú agregované, a preto anonymné. Používa sa iba na zlepšenie fungovania webových stránok a / alebo aplikácie ovládača.

Ako súbory cookie tretej strany v tejto kategórii používame službu Google Analytics, službu, ktorá prenáša údaje o návštevnosti webových stránok na servery Google v Spojených štátoch. Prehľady, ktoré poskytuje Google Analytics, nám pomáhajú pochopiť návštevnosť webových stránok a používanie webových stránok. Nástroj Google Analytics neidentifikuje jednotlivých používateľov ani neprirodzuje vašu adresu IP k žiadnym iným údajom v držbe spoločnosti Google.

Google Analytics: Viac informácií o súboroch cookie služby Google Analytics nájdete na stránkach pomoci spoločnosti Google a pravidlách ochrany osobných údajov:

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google

Stránky pomocníka Google Analytics

Spoločnosť Google vyvinula doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics; Ak sa chcete odhlásiť z nástroja Google Analytics, môžete si stiahnuť a nainštalovať doplnok pre svoj webový prehliadač tu.

Kategória 3 – Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie umožňujú webovej aplikácii radiča zapamätať si voľby, ktoré ste urobili pri prehľadávaní a / alebo používaní aplikácie (napríklad vaše používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate), a poskytujú vylepšené, osobnejšie funkcie.
Tieto súbory cookie sa dajú použiť aj na zapamätanie zmien veľkosti textu, jazyka a ďalších častí webových stránok, ktoré môžete prispôsobiť.
Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, vás osobne neidentifikujú a nemôžu sledovať vašu aktivitu prehliadania na webových stránkach iných ako Controller.

Aby ste mohli spoľahlivo skontrolovať stav svojej objednávky, na obrazovke v aplikácii, v reálnom čase a tiež pre ľahké preskupenie, vaše dáta môžu byť uložené na vašom zariadení a lokálne doručovať cookie.

Kategória 4 – Zacielenie súborov cookie alebo reklamných súborov cookie

Tieto súbory cookie budú zvyčajne súbory cookie tretích strán, hoci ak používateľ navštívi webovú stránku reklamnej siete, je technicky možné, že by to mohla byť prvá strana. Vždy to budú trvalé, ale časovo obmedzené cookies. Tieto súbory cookie môžu byť spojené so službami poskytovanými treťou stranou, ale nie vždy je to tak. Tieto súbory cookie obsahujú jedinečný kľúč, ktorý dokáže rozlíšiť návyky prehliadania jednotlivých používateľov alebo ktoré možno pomocou informácií uložených inde previesť do skupiny návykov prehliadania alebo preferencií. Vo všeobecnosti by vyhlásenie o ochrane osobných údajov malo naznačovať, či sa cookie používa ako súčasť reklamnej siete. Súbory cookie možno použiť aj na obmedzenie počtu zobrazení konkrétnej reklamy používateľovi na webových stránkach a na meranie efektívnosti konkrétnej kampane.

Príklady zahŕňajú:

• Cookies umiestnené reklamnými sieťami na zhromažďovanie návykov prehliadania s cieľom zacieliť relevantné reklamy na používateľa. Stránky, ktoré používateľ navštevuje, nemusia v skutočnosti slúžiť na zobrazovanie reklám, ale často tomu tak tiež bude.

• Cookies umiestnené reklamnými sieťami v spojení so službou implementovanou webovým serverom s cieľom zvýšiť funkčnosť, napríklad komentovanie blogu, pridanie stránky do sociálnej siete používateľa, poskytovanie máp alebo počítadiel návštevníkov stránky.

V predvolenom nastavení aplikácia na objednávanie webových stránok a jej pôvodná webová adresa URL neposkytujú súbory cookie kategórie 4. Je však možné objednať online z iných webových stránok, ktoré zarámujú alebo uľahčujú prístup k online menu a webovej aplikácii. Preto vždy skontrolujte zásady používania súborov cookie na navštívenej webovej stránke, z ktorej ste iniciovali reláciu online objednávania, aby ste zistili, či sa poskytujú nejaké súbory cookie kategórie 4 a čo je spôsob ich odhlásenia alebo prihlásenia, právny prípad môže byť.

23. Spracovanie vašich osobných údajov Poskytovateľom ako sprostredkovateľom dodávateľov produktov a / alebo služieb

Poskytovateľ môže tiež spracovať vaše osobné údaje ako sprostredkovateľa dodávateľa výrobkov a / alebo služieb, okrem iného aj na nasledujúce účely, podľa tých, ktoré boli dohodnuté s dodávateľmi výrobkov a / alebo služieb: i) uchovávanie údajov pre dodávateľov výrobkov a / alebo služieb; ii) zasielanie upozornení týkajúcich sa informácií o potvrdení alebo zamietnutí objednávky alebo o zmeškaných objednávkach ao doručení vašej objednávky; iii) zasielanie priamej marketingovej komunikácie; iii) zhromažďovanie IP adries, ktoré sa majú použiť v prípade akýchkoľvek sporov a / alebo podvodov týkajúcich sa platieb; iv) zasielanie vašich údajov rôznym príjemcom a v rôznych (tretích) krajinách, príjemcom, ktorí spracúvajú osobné údaje na kompatibilné, súvisiace a korelované účely s cieľom splnenia zmluvy, ktorú máte s dodávateľmi produktov a / alebo služieb, konkrétne : dodanie, tlač, fakturácia poz., vernosť, online spracovanie platieb atď.

24. Rôzne

24.1. Máte všetky práva uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ako aj všetky ďalšie práva uvedené v platných záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa spracovania osobných údajov.

24.2. Vaše práva uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa môžu uplatňovať v súlade s Nariadením a všetkými platnými platnými právnymi predpismi.

24.3. Akékoľvek žiadosti a / alebo požiadavky, ktoré ste zaslali kontrolórovi na uplatnenie akýchkoľvek vašich práv, môžu byť podané písomne, doporučeným listom, ktorý bude zaslaný na ústredie kontrolóra a / alebo online prostredníctvom kontaktu alebo kontaktnej e-mailovej adresy Prevádzkovateľ, ako je uvedený na webovej stránke toitrencin.eu alebo v e-maile úradníka pre ochranu údajov, ak taký úradník pre ochranu údajov existuje, a / alebo akýmkoľvek iným spôsobom komunikácie uvedeným v platných právnych predpisoch.

24.4. Dotknutá osoba môže podľa vyššie uvedených žiadať a bezplatne získať najmä prístup k osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracovania osobných údajov, prenosnosť údajov a výkon práva. vzniesť námietku a tiež právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré vyvoláva právne účinky, ktoré sa ho týkajú, alebo ktoré sa ho podobne významne dotýkajú, ale aj v súvislosti s narušením bezpečnosti osobných údajov.

24.5. Pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov budú mať význam definovaný v nariadeniach, pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné alebo nie je v tomto dokumente uvedené inak.

24.6. Pokiaľ platné právne predpisy nevyžadujú inak, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo čas od času aktualizovať a meniť zásady ochrany osobných údajov bez osobitného upozornenia.

Vitajte na stránke https://toitrencin.eu (ďalej len „stránka“). Chápeme, že súkromie online je dôležité pre používateľov našich stránok, najmä pri podnikaní. Toto vyhlásenie upravuje naše zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s tými používateľmi lokality (ďalej len „návštevníci“), ktorí navštevujú obchod bez podnikania, a návštevníci, ktorí sa zaregistrujú na vykonávanie obchodu na webe a využívajú rôzne služby ponúkané spoločnosťou Punjabi Dhaba  (spoločne, Služby “) („ Oprávnení zákazníci “).

„Informácie umožňujúce identifikáciu osôb“

odkazuje na všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu byť použité na identifikáciu, kontakt alebo lokalizáciu osoby, ktorej sa tieto informácie týkajú, vrátane, ale nielen, mena, adresy, telefónneho čísla, faxového čísla, e-mailovej adresy, finančných profilov, sociálneho zabezpečenia číslo a informácie o kreditnej karte. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb nezahŕňajú informácie, ktoré sa zbierajú anonymne (tj bez identifikácie jednotlivého používateľa), ani demografické informácie, ktoré nie sú spojené s identifikovanou osobou.

Aké informácie umožňujúce identifikáciu osôb sa zhromažďujú?

Od všetkých našich návštevníkov môžeme zhromažďovať základné informácie o profile používateľa. Od našich autorizovaných zákazníkov zhromažďujeme nasledujúce dodatočné informácie: mená, adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy oprávnených zákazníkov, povahu a veľkosť firmy a povahu a veľkosť reklamného inventára, ktorý autorizovaný zákazník plánuje kúpiť alebo sell.

Ktoré organizácie zhromažďujú informácie?

Okrem priameho zhromažďovania informácií môžu tieto informácie od našich návštevníkov a oprávnených zákazníkov zhromažďovať aj naši dodávatelia služieb tretích strán (ako sú spoločnosti vydávajúce kreditné karty, zúčtovacie strediská a banky), ktorí môžu poskytovať také služby, ako sú úverové, poisťovacie a zverené služby. Nekontrolujeme, ako tieto tretie strany používajú tieto informácie, ale žiadame ich, aby zverejnili, ako používajú osobné informácie, ktoré im boli poskytnuté od návštevníkov a oprávnených zákazníkov. Niektoré z týchto tretích strán môžu byť sprostredkovateľmi, ktorí konajú výlučne ako odkazy v distribučnom reťazci a neuchovávajú, neuchovávajú ani nepoužívajú informácie, ktoré im boli poskytnuté.

Ako stránka používa informácie umožňujúce identifikáciu osôb?

Informácie umožňujúce identifikáciu osôb používame na prispôsobenie stránky, poskytnutie vhodných služieb a splnenie požiadaviek na nákup a predaj na stránke. Návštevníkom a autorizovaným zákazníkom môžeme poslať e-mail o prieskume, nákupe a predaji príležitostí na Stránke alebo o informáciách týkajúcich sa predmetu Stránky. Môžeme tiež použiť informácie umožňujúce identifikáciu osôb na kontaktovanie návštevníkov a oprávnených zákazníkov v reakcii na konkrétne otázky alebo poskytnutie požadovaných informácií.

S kým sa môžu informácie zdieľať?

Osobne identifikovateľné informácie o autorizovaných zákazníkoch môžu byť zdieľané s ostatnými autorizovanými zákazníkmi, ktorí chcú vyhodnotiť potenciálne transakcie s ostatnými autorizovanými zákazníkmi. Súhrnné informácie o našich návštevníkoch vrátane demografických údajov našich návštevníkov a oprávnených zákazníkov môžeme zdieľať s našimi pridruženými agentúrami a tretími stranami. Ponúkame tiež možnosť „odhlásiť sa“ od prijímania informácií alebo nás kontaktovali my alebo akékoľvek agentúry konajúce v našom mene.

Ako sa ukladajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb?

Informácie umožňujúce identifikáciu osôb zhromaždené spoločnosťou Punjabi Dhaba sú bezpečne uložené a nie sú prístupné tretím stranám alebo zamestnancom spoločnosti Punjabi Dhaba s výnimkou vyššie uvedených použití.

Aké možnosti majú návštevníci k dispozícii pri zhromažďovaní, používaní a distribúcii informácií?

Návštevníci a autorizovaní zákazníci sa môžu rozhodnúť neprijímať nevyžiadané informácie od nás alebo od nás a / alebo od našich predajcov a pridružených agentúr tým, že odpovedajú na e-maily podľa pokynov, alebo nás kontaktujú na Prievozská 3987/18, 821 09 Bratislava

sušienky

Súbor cookie je reťazec informácií, ktorý webová stránka ukladá v počítači návštevníka a ktorý prehliadač návštevníka poskytuje webovú stránku vždy, keď sa návštevník vráti.

Používajú sa na webe cookies?

Cookies sa používajú z rôznych dôvodov. Cookies používame na získanie informácií o preferenciách našich návštevníkov a službách, ktoré vyberú. Cookies používame aj na bezpečnostné účely, aby sme chránili našich oprávnených zákazníkov. Napríklad, ak je autorizovaný zákazník prihlásený a web je nepoužitý dlhšie ako 10 minút, automaticky sa odhlásime. Návštevníci, ktorí si neželajú, aby sa do ich počítačov ukladali súbory cookie, by mali pred použitím protokolu https://lahorerestaurant.eu.eu nastaviť svoje prehliadače s tým, že niektoré funkcie webovej stránky nemusia správne fungovať bez pomoci súborov cookie.

Súbory cookie používané našimi poskytovateľmi služieb

Naši poskytovatelia služieb používajú cookies a tieto cookies môžu byť uložené na vašom počítači pri návšteve našej webovej stránky. Viac informácií o tom, ktoré cookies sa používajú, nájdete na našej informačnej stránke o cookies.

Ako A Punjabi Dhaba používa prihlasovacie informácie?

Punjabi Dhaba používa prihlasovacie informácie vrátane, ale nielen, IP adries, ISP a typov prehliadačov, na analýzu trendov, správu lokality, sledovanie pohybu a použitia používateľa a zhromažďovanie rozsiahlych demografických informácií.

Ktorí partneri alebo poskytovatelia služieb majú prístup k informáciám umožňujúcim identifikáciu osôb od návštevníkov a / alebo oprávnených zákazníkov na tejto stránke?

Spoločnosť Punjabi Dhaba uzavrela partnerstvá a ďalšie pridružené vzťahy s viacerými predajcami a bude ich aj naďalej uzatvárať. Takíto predajcovia môžu mať prístup k určitým informáciám umožňujúcim identifikáciu osôb na základe potreby poznať základ pre hodnotenie oprávnených zákazníkov z hľadiska spôsobilosti na služby. Naše zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na ich zhromažďovanie ani používanie týchto informácií. Zverejňovanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb v súlade so zákonom. Poskytneme informácie umožňujúce identifikáciu osôb, aby sme splnili súdny príkaz alebo predvolanie alebo žiadosť orgánu činného v trestnom konaní o poskytnutie informácií. Pokiaľ to bude odôvodnene potrebné na ochranu bezpečnosti našich návštevníkov a oprávnených zákazníkov, zverejníme tiež informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Ako stránka zaisťuje bezpečnosť informácií umožňujúcich identifikáciu osôb?

Všetci naši zamestnanci sú oboznámení s našou bezpečnostnou politikou a postupmi. Informácie o osobnej identifikácii našich návštevníkov a oprávnených zákazníkov sú prístupné iba obmedzenému počtu kvalifikovaných zamestnancov, ktorým bolo pridelené heslo s cieľom získať prístup k týmto informáciám. Pravidelne kontrolujeme naše bezpečnostné systémy a procesy. Citlivé informácie, ako sú čísla kreditných kariet alebo čísla sociálneho zabezpečenia, sú chránené šifrovacími protokolmi, ktoré slúžia na ochranu informácií odosielaných cez internet. Aj keď prijímame komerčne primerané opatrenia na udržiavanie zabezpečenej stránky, elektronická komunikácia a databázy podliehajú chybám, neoprávneným zásahom a vlámaniu a nemôžeme zaručiť ani zaručiť, že k takýmto udalostiam nedôjde a nebudeme zodpovední za návštevníkov alebo Oprávnení zákazníci pre akékoľvek takéto udalosti.

Ako môžu návštevníci opraviť akékoľvek nepresnosti v informáciách umožňujúcich identifikáciu osôb?

Návštevníci a autorizovaní zákazníci nás môžu kontaktovať, aby sme o nich aktualizovali informácie umožňujúce identifikáciu osôb alebo opravili akékoľvek nepresnosti e-mailom na adrese lahorerestaurant30@gmail.com

Môže návštevník odstrániť alebo deaktivovať informácie umožňujúce identifikáciu osôb zhromaždené webom?

Návštevníkom a autorizovaným zákazníkom poskytujeme mechanizmus na odstránenie / deaktiváciu informácií umožňujúcich identifikáciu osôb z databázy stránok kontaktovaním. Avšak kvôli zálohovaniu a záznamom o vymazaní môže byť nemožné vymazať záznam návštevníka bez zachovania niektorých zvyškových informácií. Jednotlivec, ktorý žiada o deaktiváciu informácií umožňujúcich identifikáciu osôb, bude mať tieto informácie funkčne odstránené a nebudeme predávať, prevádzať ani používať informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ktoré sa ich týkajú, žiadnym spôsobom vpred.

Vaše práva

Toto sú zhrnuté práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov

Právo na prístup
Právo na opravu
Právo na výmaz
Právo obmedziť spracovanie
Právo namietať proti spracovaniu
Právo na prenosnosť údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Právo na odvolanie súhlasu

Čo sa stane, ak sa zmenia pravidlá ochrany osobných údajov?

Našim návštevníkom a autorizovaným zákazníkom oznámime zmeny našich pravidiel ochrany osobných údajov tak, že tieto zmeny zverejníme na tejto stránke. Ak však zmeníme naše zásady ochrany osobných údajov spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť, že osobné údaje, ktoré predtým návštevník alebo autorizovaný zákazník požadoval, nebudú zverejnené, budeme kontaktovať tohto návštevníka alebo autorizovaného zákazníka, aby takémuto návštevníkovi alebo oprávnenému zákazníkovi zabránili zabrániť. takéto zverejnenie.

odkazy:

https://www.punjabi-dhaba.sk obsahuje odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že po kliknutí na jeden z týchto odkazov sa presúvate na inú webovú stránku. Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto prepojených stránok, pretože ich zásady ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od našich.