Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky pre online objednávanie

Tieto zmluvné podmienky platia pri objednávaní online od:

Punjabi Dhaba

Prievozská 3987/18, 821 09 Bratislava

Verejný telefón: 948 076 528

Mena menu: EUR

(ďalej len „Reštaurácia“ alebo „My“ alebo „Nás“)
Tieto obchodné podmienky sa vás týkajú ako klienta pre online objednávanie (ďalej len „vy“ alebo „používateľ“ alebo „klient“)

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO PODMIENKY. AK si neželáte, aby ste boli TIETOMI PODMIENKAMI VÝLETOVÝMI PODMIENKAMI, KTORÉ SA NESMÚ PRÍSTUPOVAŤ A / ALEBO VYUŽÍVAŤ ONLINE OBJEDNÁVKU (PODĽA NÁZOV „ŽIADATEĽSKÁ OBJEDNÁVKA“). PRÍSTUP A / ALEBO POUŽITIE ONLINE OBJEDNÁVKY, KTORÉ MUSÍTE POVAŽOVAŤ ZA VAŠU AKCEPTÁCIU TÝCHTO PODMIENOK.

V súlade s platnými platnými právnymi predpismi môžeme podľa nášho uváženia z času na čas zmeniť a doplniť alebo inak zmeniť Podmienky používania. Odporúčame, aby ste si pri každej objednávke online pozorne prečítali zmluvné podmienky, pretože môžu ovplyvniť vaše práva.

Tieto podmienky popisujú všeobecné podmienky online objednávania medzi nami a vami a rôzne práva a povinnosti strán.

Z dôvodu prehľadnosti sa tieto obchodné podmienky (tiež) uplatňujú v prípade online objednávania prostredníctvom aplikácie (ďalej len „online objednávková aplikácia“ alebo „aplikácia“), aplikácie sú online objednávkovou aplikáciou používanou klientom. zadať objednávku na rôzne výrobky a / alebo služby (ďalej len „výrobky“ a / alebo „služby“).

Aplikácia online na objednávanie je vo vlastníctve a prevádzkovaní poskytovateľom licencie na základe licenčnej zmluvy týkajúcej sa používania aplikácie na objednávanie online.
Bez toho, aby to malo vplyv na všeobecnosť týchto zmluvných podmienok a kvôli prehľadnosti, musíte pri objednávaní online rešpektovať aj licenčnú zmluvu týkajúcu sa použitia aplikácie.

Reštaurácia urobí všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že informácie týkajúce sa online objednávania sú presné a spoľahlivé. To však nemôže byť neomylné a niekedy sa môžu vyskytnúť chyby. Pred použitím by ste mali podniknúť príslušné kroky na overenie všetkých informácií týkajúcich sa online objednávania. Reštaurácia sa v maximálnom rozsahu povolenom podľa platných právnych predpisov zrieka akejkoľvek záruky alebo zastúpenia akéhokoľvek druhu, či už výslovného alebo predpokladaného, ​​vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa online objednávania, okrem iného vrátane dostupnosti aplikácie online objednávania.

Reštaurácia môže z času na čas prehodnotiť informácie súvisiace s online objednávkou a / alebo procesom a vyhradzuje si právo vykonať takéto zmeny bez akejkoľvek povinnosti informovať akýchkoľvek minulých, súčasných alebo budúcich klientov. Reštaurácia v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, osobitné, náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku akéhokoľvek použitia tu uvedených informácií a / alebo v súvislosti s procesom online objednávania.

Objednaním online potvrdzujete a súhlasíte s tým, že použitie online objednávacej aplikácie a / alebo procesov na vaše vlastné riziko a v maximálnom rozsahu povolenom podľa platných zákonov za žiadnych okolností nenesieme zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné , osobitné, následné alebo represívne škody, straty, náklady alebo výdavky, ani žiadne straty zisku, ktoré sú výsledkom použitia alebo nemožnosti používať tento online objednávok a / alebo akúkoľvek aplikáciu a / alebo materiál na akejkoľvek stránke prepojenej s týmto online. objednávanie aplikácií (vrátane, ale nie výlučne, vírusov alebo akýchkoľvek iných chýb, defektov alebo porúch počítačového prenosu alebo sieťovej komunikácie), aj keď sme boli informovaní o možnosti takého poškodenia. Okrem toho nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zmeny obsahu online aplikácie na objednávanie a / alebo spracovanie neoprávnenými tretími stranami. Všetky výslovné alebo predpokladané záruky alebo vyhlásenia sú vylúčené v maximálnom rozsahu povolenom podľa platných zákonov.

Aplikácia a / alebo proces online objednávania môže obsahovať obsah, informácie alebo odkazy na tretie strany alebo webové stránky tretích strán. Reštaurácia nezodpovedá za obsah žiadnych takýchto stránok ani za obsah akejkoľvek reklamy alebo sponzorstva tretích strán, ani za súlad týchto ustanovení s akýmikoľvek predpismi. K odkazom je možné pristupovať na vlastné riziko používateľa a reštaurácia neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa obsahu, úplnosti alebo presnosti týchto odkazov alebo stránok, ktoré sú prepojené na túto online aplikáciu na objednávanie. Súhlasíte s tým, že budete neškodný a zbavíte reštaurácie akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z vášho použitia informácií od tretej strany alebo z vášho používania akejkoľvek webovej stránky tretej strany.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, všetky informácie súvisiace s online objednávkovou aplikáciou (vrátane, bez obmedzenia, obrázkov, tlačidiel a textu) sú majetkom a / alebo sú k dispozícii so súhlasom poskytovateľa licencie v licenčnej zmluve týkajúcej sa použitia aplikácie v objednávke objednávať online a má na ne práva na používanie a bez predchádzajúceho písomného súhlasu nesmie byť kopírovaný, distribuovaný alebo reprodukovaný alebo prenášaný v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním alebo inak.

Obsah odkazujúci na konkrétne výrobky (napr. Potravinové položky), usporiadanie a usporiadanie textov aplikácie a / alebo procesu objednávania online, ochranné známky a akýkoľvek iný obsah, sú chránené autorskými právami a sú chránené v súlade s platnými právnymi predpismi a nemôžu byť použité. akýmkoľvek spôsobom bez výslovného písomného súhlasu reštaurácie.
Klient nezískava žiadnu licenciu ani právo na informácie týkajúce sa online objednávania a / alebo aplikácie.

Ak sa rozhodnete objednať online pomocou online objednávacej aplikácie, môže sa od vás požadovať poskytnutie úplných kontaktných údajov a / alebo vytvorenie účtu a možno budete musieť prijať cookies. Vaše údaje musíte uchovávať v tajnosti a nikomu ich nesprístupniť. Reštaurácia si vyhradzuje právo pozastaviť používanie online objednávky a / alebo spracovať, ak porušíte Zmluvné podmienky.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že so všetkými objednávkami sa zaobchádza ako s výslovným úmyslom kúpiť nominované produkty a / alebo služby za dohodnuté ceny online a považujeme to za záväznú ponuku na kúpu takýchto výrobkov a služieb. Akékoľvek zmeny musia mať písomnú formu, inak nebudú pre jednu zo strán záväzné.

Prijatie akejkoľvek objednávky ktoréhokoľvek z produktov a / alebo služieb je na uvážení reštaurácie. Naše prijatie objednávky sa môže vyskytnúť, keď dostanete správu na obrazovke a / alebo e-mail a / alebo správu SMS, ktorá potvrdí vašu objednávku.

The Restaurant reserves the right to refuse any service, terminate your access to the online ordering application and/or process, remove or edit any content or accept your order/s in its sole discretion and without prior notice to you.
The Restaurant’s online ordering application must only be used by persons over the age of eighteen (18) years, or the minimum legal age as permitted by the law or otherwise under the supervision of an adult or guardian.

Reštaurácia si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek službu, ukončiť váš prístup k online objednávacej aplikácii a / alebo spracovať, odstrániť alebo upraviť akýkoľvek obsah alebo prijať vašu objednávku / objednávky podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia.
Online objednávkovú aplikáciu reštaurácie môžu používať iba osoby staršie ako osemnásť (18) rokov alebo minimálny zákonný vek, ako povoľuje zákon, alebo inak pod dohľadom dospelej osoby alebo opatrovníka.

Akékoľvek produkty a / alebo služby poskytované prostredníctvom online objednávky sa robia tak, ako sú „a“, ak sú k dispozícii, a reštaurácia výslovne vylučuje akékoľvek záruky, podmienky, vyhlásenia alebo iné podmienky týkajúce sa online objednávania alebo obsahu. alebo výrobky na nej zobrazené, výslovné alebo predpokladané, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Fotografie výrobkov slúžia iba na prezentáciu. Objednané produkty sa môžu líšiť (napr. Farba, forma atď.) Oproti fotografiám, ktoré existujú na webe. Reštaurácia nie je žiadnym spôsobom zodpovedná, ak popis výrobkov nie je úplný.

Dodacie objednávky tiež podliehajú: i) vašej adrese, ktorá spadá do vymedzenej oblasti doručenia reštaurácie; ii) dostupnosť reštaurácie online na prijímanie objednávok online; iii) Vaša objednávka môže byť predmetom minimálnej čiastky na objednávku;
Platiť môžete ľubovoľným zo spôsobov uvedených na obrazovke pokladnice. Uistite sa, že ak je objednávka zadaná pomocou kreditnej alebo debetnej karty, karta je platná v deň zadania objednávky. Reštaurácia nemôže poskytnúť žiadne náhrady za objednávky platené online. Kontaktujte nás priamo, aby sme vyriešili akýkoľvek spor o platbu alebo nárok na vrátenie platby.

Môžete byť automaticky presmerovaný na zoznam online odkazujúci na vaše miesto v reštauračných službách v okolí. Upozorňujeme, že ceny, obmedzenia minimálnych výdavkov a obmedzenia maximálnych výdavkov v hotovosti sa líšia v závislosti od miesta. Okrem toho, ak si objednáte on-line, účtovaná cena sa môže líšiť od ceny produktov, ak boli objednané v obchode alebo telefonicky.

Objednávku online, ktorú ste zadali, už nemožno zmeniť ani zrušiť prostredníctvom webových stránok ani v režime offline volaním do reštaurácie. Ak však chcete objednávku zrušiť alebo podať sťažnosť, zavolajte do miestneho servisu reštaurácie, ktorého podrobnosti budú uvedené v potvrdzujúcom e-maile, ktorý vám bude zaslaný pri zadaní objednávky, a uvidíme, ako vám môžeme pomôcť.

Naším cieľom je poskytnúť vám objednané produkty čo najbližšie k požadovanému času dodania / vyzdvihnutia, ale nemôžeme zaručiť čas dodania vo všetkých prípadoch. Dodacia lehota môže byť ovplyvnená zlým počasím alebo dopravnými podmienkami. Tým sa zabezpečí bezpečnosť našich jazdcov. Doručovacia služba môže byť dočasne nedostupná vo vybraných oblastiach kvôli nepriaznivému počasiu alebo nepredvídaným okolnostiam.

Klient sa zaväzuje prevziať dodávku Produktov v dohodnutom čase a na mieste dodania. Ak ste sa rozhodli pre doručovanie Produktov, Reštaurácia doručí objednávku k hlavnému vchodu na dodaciu adresu, ale akékoľvek dodávky uskutočnené na doručovaciu adresu sa uskutočnia iba vtedy, ak s tým vodič a súhlasíte. Ak nie ste prítomní na prevzatie tovaru na adresu uvedenú v objednávke, nevraciame vám cenu za vašu objednávku a budeme vám účtovať celú sumu vašej objednávky.

Riziko v produktoch prechádza na zákazníka pri dodaní. Akákoľvek softvérová služba / softvér sa používa a / alebo sťahuje na vlastné riziko. Ak máte pochybnosti o vhodnosti softvérovej služby / softvéru, ktorý sa má používať a / alebo sťahovať do vášho počítača, odporúčame vám, aby ste pred použitím a / alebo stiahnutím získali odbornú radu.

Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti vašich osobných údajov, hesla a platobných údajov. Súhlasíte s tým, že prijmete plnú zodpovednosť za všetky svoje aktivity súvisiace s online objednávkou (žiadosťou).

Na základe týchto podmienok nemôžete postúpiť, sublicencovať ani inak prevádzať žiadne svoje práva. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto dohody je a / alebo sa stane neplatným, nezákonným, neplatným alebo neuplatniteľným, nemá to vplyv na platnosť alebo uplatniteľnosť ostatných zmluvných doložiek, ktoré zostávajú v platnosti a vyvolávajú právne účinky, ako keby neplatná, nezákonná, neplatná alebo neuplatniteľná doložka nebola súčasťou tejto dohody.

Tieto zmluvné podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva.

Ochranné známky reštaurácie, ako aj príbuzné ochranné známky ostatných a súvisiaci vlastnícky majetok sú chránené proti kopírovaniu a simulácii podľa vnútroštátnych a medzinárodných zákonov a nesmú sa reprodukovať alebo kopírovať bez výslovného písomného súhlasu reštaurácie.

Reštaurácia v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom vylučuje akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z dodania Produktov, a najmä nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z alebo v súvislosti s oneskorením nad predpokladanú dodávku alebo čas vyzdvihnutia; akékoľvek okolnosti, za ktorých Reštaurácia nemala kontrolu nad dôsledkami a ktorým sa Reštaurácia nemohla vyhnúť vykonaním primeranej starostlivosti alebo akoukoľvek nepriamou alebo nepredvídateľnou stratou, ktorú utrpel alebo utrpel Klient alebo iné. Zodpovednosť reštaurácie voči klientovi v žiadnom prípade nepresiahne celkovú cenu účtovanú za príslušné produkty / alebo služby.

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi krajiny, v ktorej má reštaurácia sídlo, a reštaurácia a všetky spory z nej vyplývajúce alebo v súvislosti s nimi sa riešia príslušnými súdmi z ústredia spoločnosti. Reštaurácia, s výnimkou možnosti odvolania sa na kolízne normy.

Tieto Podmienky upravujú váš prístup k použitiu všetkého obsahu, Produktov a Služieb dostupných na https://www.punjabi-dhaba.sk webovej stránke („Služba“) prevádzkovanej spoločnosťou Punjabi Dhaba („nás“, „my“ alebo „náš“). ,

Váš prístup k našim službám podlieha vášmu súhlasu, bez zmeny, všetkých zmluvných podmienok uvedených v tomto dokumente a všetkých ďalších prevádzkových pravidiel a zásad uverejnených a ktoré môžu byť z času na čas zverejnené.

Pred prístupom alebo použitím našich služieb si pozorne prečítajte zmluvu. Prístupom alebo použitím ktorejkoľvek časti našich služieb súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte so žiadnou časťou podmienok zmluvy, nebudete môcť pristupovať k našim službám ani ich používať.

Duševné vlastníctvo

Táto Zmluva neprenesie na nás žiadne z našich práv ani duševného vlastníctva tretích strán a všetky práva, vlastnícke práva a podiely na takomto majetku a zostávajú (ako medzi stranami) výlučne so spoločnosťou Punjabi Dhaba a jej poskytovateľmi licencií.

Služby tretích strán

Pri používaní Služieb môžete používať služby, produkty, softvér, emblémy alebo aplikácie tretích strán vyvinuté treťou stranou („Služby tretích strán“).

Ak používate akékoľvek služby tretích strán, beriete na vedomie, že:

Akékoľvek použitie služby tretej strany je na vaše vlastné riziko a my nenesieme zodpovednosť za nikoho za webové stránky alebo služby tretích strán.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť ani nenesieme zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo spojené s použitím akéhokoľvek takéhoto obsahu, tovaru alebo služieb dostupných na alebo prostredníctvom takýchto webových stránok alebo služieb.
účty

Ak si použitie ktorejkoľvek časti našich služieb vyžaduje účet, súhlasíte s tým, že nám poskytnete úplné a presné informácie pri registrácii účtu.

Za akúkoľvek činnosť, ktorá sa vyskytne na vašom účte, budete zodpovední výlučne vy. Zodpovedáte za aktualizáciu informácií o svojom účte a za zabezpečenie svojho hesla.

Zodpovedáte za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu, ktorý používate na prístup k službe. Vaše osobné údaje o prístupe nebudete zdieľať ani zneužívať. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo o tom, že ste sa dozvedeli o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti.

ukončenie

Môžeme kedykoľvek ukončiť alebo pozastaviť váš prístup ku všetkým alebo ktorýmkoľvek častiam našich služieb, a to okamžite alebo bez príčiny, s upozornením alebo bez neho, a to okamžite.

Ak si želáte ukončiť Zmluvu alebo váš účet Punjabi Dhaba, môžete jednoducho prestať používať naše Služby.

Všetky ustanovenia dohody, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti po ukončení, zostanú v platnosti aj po ukončení, vrátane, okrem iného, ​​ustanovení o vlastníctve, vzdaní sa záruky, odškodnenia a obmedzení zodpovednosti.

dementi

Naše služby sú poskytované „AKO SÚ“. a „AKO DOSTUPNÉ“. Punjabi Dhaba a jeho dodávatelia a poskytovatelia licencií sa týmto zriekajú všetkých záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale bez obmedzenia, záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania. Ani spoločnosť Punjabi Dhaba ani jej dodávatelia a poskytovatelia licencií neposkytujú žiadnu záruku, že naše Služby budú bezchybné alebo že k nim bude nepretržitý alebo nepretržitý prístup. Rozumiete, že sťahujete alebo inak získavate obsah alebo služby prostredníctvom našich Služieb na základe vlastného uváženia a rizika.

Príslušnosť a rozhodné právo

Okrem prípadu, keď príslušné právne predpisy ustanovujú inak, sa zmluva a akýkoľvek prístup k našim službám alebo ich využívanie budú riadiť zákonmi Slovenskej republiky.

Náležitým miestom akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto dohody alebo súvisiacich s ňou a akéhokoľvek prístupu k našim službám alebo ich využívania bude štátny a federálny súd so sídlom na Slovensku.

zmeny

Punjabi Dhaba si vyhradzuje právo, podľa nášho vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tieto podmienky.

Ak vykonáme významné zmeny, dáme vám vedieť zverejnením na našej webovej stránke alebo zaslaním e-mailu alebo inej komunikácie skôr, ako sa zmeny prejavia. V oznámení sa určí primeraná lehota, po uplynutí ktorej nové podmienky nadobudnú účinnosť.

Ak nesúhlasíte s našimi zmenami, mali by ste prestať používať naše služby v stanovenej výpovednej lehote alebo po nadobudnutí účinnosti zmien.

Vaše ďalšie používanie našich služieb bude podliehať novým podmienkam.